fdo_logo_kw1

Statut Fundacji Dom Ojca

I. Postanowienia ogólne

  § 1

 • Fundacja jest powołana przez Fundatora, którym jest: Agata Domżał.
 • Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Barbarę Jędrzejewską w dniu 05.09.2019 roku.
 • Fundacja działa na podstawie prawa polskiego i niniejszego statutu.

 

§ 2

 • Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Dom Ojca.
 • Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą i na podstawie niniejszego Statutu i innych ustaw.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Zielona Góra.

§ 4

 • Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 • Ministrem, ze względu na cele fundacji, jest właściwy Minister ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

.

§ 5

 • Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać filie, a także przystępować do spółek, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji.
 • Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 • Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów statutowych fundacji.

 

II. Cele działania Fundacji

§ 7

  Głównym celem Fundacji jest:

1) reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2) realizacja zadań w obszarze pomocy społecznej adresowana do szerokiego grona odbiorców zwiększonego ryzyka mających trudności z przystosowaniem do życia
w społeczeństwie, opuszczające zakład karny, byłych osadzonych, osób wychodzących z ośrodków wychowawczych, poprawczych, bezdomnych, sierot, osób z objawami dysfunkcji, niezdolne do samodzielnej egzystencji, nie posiadające możliwości korzystania z zasobów rodzinnych i środowiskowych;

3) krzewienie wartości chrześcijańskich wywodzących się z Pisma Świętego.

 

     Fundacja została powołana w celu:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej i dobroczynnej;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • promocji przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości oraz edukacji obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • organizowania i sprawowania opieki nad osobami starszymi i samotnymi;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalności kulturalnej;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • ochrony środowiska;
 • rozwoju turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju,
  i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom, wykluczeniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacji;
 • działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
 • działalności na rzecz kultu religijnego;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
  w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-40.

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Tworzenie i realizowanie, akcji, projektów, zadań, eventów o charakterze publicznym.
 • Działalność wspierającą budowanie partnerstw lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych między podmiotami.
 • Działalność w zakresie wspierania, tworzenia i prowadzenia ośrodków wsparcia
  dla młodzieży, seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych osób potrzebujących.
 • Organizowanie doraźnej pomocy finansowej, rzeczowej i informacyjnej.
 • Organizowanie imprez artystycznych, charytatywnych, rekreacyjnych i sportowych.
 • Działalność edukacyjną i kulturalną.
 • Organizowanie wycieczek, wczasów i obozów.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Współpracę z ekspertami z różnych dziedzin dla realizacji celów statutowych.
 • Współpracę z innymi podmiotami, a w szczególności z podmiotami ekonomii społecznej i innymi podmiotami prowadzącymi podobną działalność lub w celach zbieżnych z celami Fundacji w kraju i za granicą.
 • Wspieranie organizacyjne lub materialne działalności podmiotów i organizacji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
 • Prowadzenie działalności promocyjno - wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych krajowych jak i z Unii Europejskiej.
 • Organizowanie udziału w konferencjach, seminariach i sympozjach.
 • Inicjowanie i wspieranie inicjatyw społecznych zbieżnych z celami Fundacji.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 • Organizowanie opieki osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej                               i materialnej.
 • Pomoc prawną.
 • Prowadzenie akcji edukacyjnych, wspieranie szkół, w tym szkół wyższych oraz innych instytucji oświatowych w wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych w zakresie realizacji celów statutowych.
 • Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Promowanie Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej.
 • Organizowanie przedsięwzięć i misji chrześcijańskich w kraju i zagranicą.
 • Rozwój umysłowy i duchowy społeczeństwa.
 • Pomoc osobom bezdomnym w celu wyprowadzenia ich z bezdomności.
 • Pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych uzależnień oraz ich rodzinom w celu przywrócenia do normalnego życia
  w społeczeństwie i rodzinie.
 • Duszpasterstwo w zakładach karnych, zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka.
 • Pomoc materialną i duchową w resocjalizacji dla osób opuszczających zakłady karne, byłych osadzonych.
 • Zakładanie placówek edukacyjno – warsztatowych, miejsc spotkań dzieci, młodzieży, opiekunów, rodziców i wychowawców.
 • Prowadzenie domu readaptacyjnego dla osób wykluczonych społecznie
  lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Działania na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacenia bazy lokalowej oraz rzeczowej zakładanych placówek.
 • Wspieranie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zakładanych placówek.
 • Pomoc społeczną z zakwaterowaniem.
 • Prowadzenie edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży.
 • Działania wspierające szeroko rozumianą edukację dzieci, opiekunów i pedagogów.
 • Działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci.
 • Realizacja akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i edukację rodziców.
 • Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, wycieczek, ekspedycji badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o kulturze i nauce polskiej i obcej, aspektów edukacji, wychowania dzieci oraz kultury, edukacji i kształcenia rodziców.
 • Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych, sportowych i turystycznych adresowanych do dzieci i rodziców oraz osób, firm, instytucji i organizacji z nimi związanych.
 • Redagowanie i wydawanie publikacji i materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
 • Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych.
 • Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli w tym przestrzeni w Internecie.
 • Organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji.
 • Pozyskiwanie funduszy poprzez organizowanie zbiórek na rzecz działalności Fundacji i projektów związanych z jej celami.
 • Organizowanie i prowadzenie zbiórek i rozdzielnictwa artykułów pierwszej potrzeby,  artykułów żywnościowych.
 • Współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji.
 • Ułatwienie ludziom zagrożonych wykluczeniem społecznym kontaktu z odpowiednimi  placówkami leczniczymi, opieki społecznej, ośrodkami rehabilitacyjnymi, readaptacyjnymi.
 • Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, koncertów, ewangelizacji.
 • Organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, akcji poprzez które można dotrzeć z efektywną pomocą do ludzi uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Organizowanie i wspieranie akcji dobroczynnych, ewangelizacyjnych oraz spotkań biblijnych.
 • Współpracę z kościołami, wspólnotami chrześcijańskimi.
 • Finansowanie działań lub współfinansowanie działalności zbieżnej z celami Fundacji.
 • Do realizacji celów statutowych Fundacja może zawierać porozumienia i umowy                  z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz                     z wszystkimi osobami prawnymi.
 • Inne działania wspierające realizację celów statutowych.

§ 9

Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową w zakresie celów wyszczególnionych w §7 i §8.

Fundacja wyodrębnia rachunkowość działalności określonych w punktach 1 niniejszego paragrafu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 10

 • Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać odpłatnie lub nieodpłatnie działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 • Fundacja zabezpiecza realizację swoich zadań przez gromadzenie środków finansowych i rzeczowych.

 

III Majątek i dochody Fundacji

§ 11

 • Fundacja posiada fundusz statutowy w skład którego wchodzi fundusz założycielski.
 • Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.100,00 (słownie: dwa tysiące sto) złotych, przekazanej przez Fundatora w Akcie Fundacyjnym. Wartość środków przeznaczonych przez Fundację na prowadzenia działalności gospodarczej
  z funduszu to 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.
 • Fundusz założycielski może zostać zwiększony przez fundatorów, założycieli oraz nowych fundatorów Fundacji.
 • Fundusz statutowy może zostać powiększony także o inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 • Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 • Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

§ 12

Dochodami Fundacji są:

 • Dobrowolne świadczenia Fundatora,
 • Dotacje, datki, nawiązki;
 • Krajowe i zagraniczne darowizny, spadki i zapisy,
 • Subwencje od osób prawnych,
 • Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 • Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 • Fundusze krajowe i unijne,
 • Subwencje udzielane ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych,
 • Oprocentowanie rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa,
 • Zaciągnięte pożyczki i kredyty,
 • Przychody z odpłatnej działalności statutowej,
 • Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Fundacji przez sądy,
 • Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 • Inne dochody.

§ 13

 • Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użytena realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 • W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 • W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe albo stan spadku jest nieznany, Zarząd Fundacji jest zobowiązany złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 14

 • Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego i handlowego.
 • Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji.
 • Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.
 • Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być m.in.:
 • roboty budowlane i remontowe,
 • handel detaliczny,
 • usługi hotelarskie,
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 • działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
 • usługi informatyczne,
 • organizacja imprez dochodowych, targów i aukcji,
 • działalność reklamowo-marketingowa,
 • usługi turystyczne,
 • działalność edukacyjna,
 • działalność szkoleniowa.
 • transport, przeprowadzki,
 • przewozy osób,
 • pranie tapicerek,
 • myjnia samochodowa,
 • usługi sprzątające,
 • warsztat samochodowy.

§ 15

Fundacja nie może:

 •   Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku
  do jej członków, organów lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie Zarządu lub Rady Fundacji oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”.
 •   Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 •   Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 •   Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

IV. Władze Fundacji

§ 16

Władzami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji.
 • Rada Fundacji, jeżeli została powołana.

 

Zarząd Fundacji

§ 17

Zarząd Fundacji składa się m.in. z:

  a) Prezesa Zarządu Fundacji

b) Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

         c) Członka Zarządu Fundacji o ile został powołany w drodze uchwały Zarządu.

 • Zarząd może składać się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych na czas nieoznaczony.
 • Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora.
 • W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator jako Prezes Zarządu.
 • Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieoznaczony.
 • Każdy Członek Zarządu może działać samodzielnie.
 • Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację
  na zewnątrz we wszelkich czynnościach.
 • Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  • reprezentowanie Fundacji za zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań,
  • sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych oraz działalności gospodarczej,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  • podejmowanie decyzji w zakresach prowadzonej działalności nieodpłatnej
   i odpłatnej przez Fundację, decyzje podejmowane są w drodze uchwały.
 • Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji, o ile została powołana, roczne sprawozdanie ze swej działalności do 31 marca każdego roku za rok poprzedni
 • Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 • Obrady Zarządu powinny być w miarę możliwości protokołowane w formie pisemnej, elektronicznej lub innej dla zapewnienia możliwości utrwalenia jego przebiegu oraz podjętych uchwał.
 • Członkowie Zarządu mogą za swoją prace pobierać wynagrodzenie.
 • W przypadku nie pobierania wynagrodzenia za pracę w Zarządzie Fundacji Członkom Zarządu może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną pracą.
 • Wysokość wynagrodzenia i zasady zwrotu uzasadnionych kosztów w związku
  z wykonywana pracą, określa się w drodze uchwały Zarządu, jednak wynagrodzenie nie może być wyższe niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci lub odwołania.
 • W przypadku śmierci członka Zarządu Fundacji, odwołania lub rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji, na zwolnione miejsce Fundator lub Zarząd Fundacji powołuje nowego członka, co czyni w formie uchwały.

Rada Fundacji

§ 18

 • Fundator może powołać Radę Fundacji, która jest organem kontrolnym i doradczym.
 • Rada Fundacji składa się od jeden do trzech osób powoływanych do pełnienia swojej funkcji na okres trzyletniej kadencji.
 • Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu.
 • Rada Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji.
 • Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 • W przypadku śmierci członka Rady Fundacji lub rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji, na zwolnione miejsce Rada Fundacji powołuje nowego członka Rady. Wybór następuje zwykłą większością głosów spośród kandydatów przedstawionych przez członków Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.
 • W razie wyrażenia woli rezygnacji wszystkich członków Rady Fundacji, Rada
  ta przed ustąpieniem zobowiązana jest na swoje miejsce powołać innych członków Rady. W tym samym czasie następuje rezygnacja dotychczas funkcjonującej Rady i powołanie nowego składu Rady Fundacji.
 • Najpóźniej miesiąc przed końcem swej kadencji, Rada Fundacji powołuje nową Radę Fundacji.
 • We wszystkich głosowaniach Rady Fundacji, w przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 • Rada Fundacji może być powołana na następne kadencje.
 • Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie kontroli w szczególności
  w zakresie dotyczącym wykorzystania środków finansowych pozyskanych przez Fundację.
 • Do Rady Fundacji mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które:
  • nie są członkami Zarządu Fundacji,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady. O planowanym terminie odbycia posiedzenia Rady Fundacji należy zawiadomić wszystkich członków Rady Fundacji co najmniej dwa tygodnie wcześniej. W szczególnych przypadkach Rada Fundacji może powziąć uchwałę poza posiedzeniem korespondencyjnie, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na piśmie zgodę na ten tryb podjęcia uchwały i jej treść. Formę pisemną uznaje się za zachowaną także w przypadku przesłania zgody za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
 • Na posiedzeniu Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu bez prawa głosu. Rada Fundacji może żądać od każdego członka Zarządu obecnego na posiedzeniu Rady Fundacji wyjaśnień dotyczących aktualnej sytuacji i działalności Fundacji.
 • Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 • Rada Fundacji może obradować i podejmować uchwały, jeśli na posiedzeniu obecna jest więcej niż połowa członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczący Rady Fundacji.
 • Uchwały Rady Fundacji powinny być protokołowane w formie pisemnej, elektronicznej lub innej dla zapewnienia utrwalenia jego przebiegu oraz podjętych uchwał..
 • Uchwały Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu Fundacji.
 • Członkowie Rady Fundacji mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie.
 • Wysokość wynagrodzenia i zasady zwrotu kosztów określa uchwała Zarządu Fundacji, jednak z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie może być wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • W przypadku niepobierania wynagrodzenia za pracę na rzecz Rady Fundacji, członkom Rady Fundacji może przysługiwać uzasadniony zwrot poniesionych kosztów w związku z wykonywaną pracą.

§ 19

 • Zmiany Statutu może dokonać Fundator Fundacji lub Zarząd Fundacji. Zmiany wchodzą w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych prawem.
 • Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator Fundacji lub Zarząd Fundacji, wyznaczając likwidatora.
 • Fundacja może ulec likwidacji w szczególności osiągnięcia celów statutowych dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 • Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających organizacji o zbliżonych celach statutowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

V Oświadczenia woli

§ 20

 • W przypadku wieloosobowego Zarządu do:
 • składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach związanych
  z zaciąganiem zobowiązań do kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych uprawniony jest samodzielnie Prezes lub Wiceprezes Zarządu,
 • składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym Prezes Zarządu i Wiceprezes.

·          

VI. Gospodarka finansowa Fundacji

§ 21

 • Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe uchwalone przez Prezesa Fundacji.
 • Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31.12.2020.

VII. Przepisy końcowe

§ 22

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach i innych ustaw.
 • Wiążącej wykładni niniejszego statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

 

Zielona Góra, 05.09.2019 r.